تماس با ما
آدرس: خیابان آزادی، خیابان دکتر حبیب الهی، انتهای خیابان شهید قاسمی، مدیریت تربیت بدنی دانشگاه صنعتی شریف
تلفن (دفتر مدیریت):  ۶۶۱۶۶۱۶۷-۰۲۱   و   ۲-۶۶۱۶۶۱۵۱-۰۲۱
تلفن (روابط عمومی و انفورماتیک):  ۶۶۱۶۶۱۶۶-۰۲۱
نمابر:  ۶۶۰۰۵۷۱۰-۰۲۱

ارتباط با ما