مسابقات و رویدادهای داخلی
 • سال 1403

  Responsive Image
  قهرمانی دانشگاه
  (پسران)
  ​​​​​​​اردیبهشت ماه
  Responsive Image
  آمادگی جسمانی
  (پسران)
  ​​​​​​​اردیبهشت ماه
  Responsive Image
  قهرمانی دانشگاه
  (کارکنان - آقایان)
  ​​​​​​​اردیبهشت ماه
  Responsive Image
  چهارمین دوره جام یگانه شریف
  (بانوان و آقایان)
  ​​​​​​​خرداد ماه
 • سال 1402

  Responsive Image
  قهرمانی دانشگاه
  ​​​​​​​(پسران)
  ​​​​​​​اردیبهشت ماه
  Responsive Image
  قهرمانی دانشگاه
  ​​​​​​​(دختران و پسران)
  ​​​​​​​اردیبهشت ماه
  Responsive Image
  قهرمانی دانشگاه
  ​​​​​​​(دختران)
  ​​​​​​​اردیبهشت و خرداد ماه
  Responsive Image
  استاد-کارمند-دانشجو
  (آقایان)
  ​​​​​​​خرداد ماه
  Responsive Image
  قهرمانی دانشگاه
  (دختران)
  ​​​​​​​خرداد ماه
  Responsive Image
  مسابقات چند جانبه
  (دختران)
  ​​​​​​​خرداد ماه
  Responsive Image
  آمادگی جسمانی
  (پسران)
  ​​​​​​​خرداد ماه
  Responsive Image
  جام نوربخش
  (پسران)
  ​​​​​​​شهریور ماه
  Responsive Image
  صعود به قله علم کوه
  (بانوان و آقایان)
  ​​​​​​​شهریور ماه
  Responsive Image
  پیمایش ماسوله به ماسال
  (بانوان و آقایان)
  ​​​​​​​مهر ماه
  Responsive Image
  قهرمانی دانشگاه
  ​​​​​​​(پسران)
  ​​​​​​​آبان ماه
  Responsive Image
  انتخابی تیم دانشگاه
  (دختران و پسران)
  ​​​​​​​آبان ماه
  Responsive Image
  قهرمانی دانشگاه
  (پسران)
  ​​​​​​​آبان و آذر ماه
  Responsive Image
  قهرمانی دانشگاه
  (دختران)
  ​​​​​​​آذر ماه
  Responsive Image
  قهرمانی دانشگاه
  (دختران)
  ​​​​​​​آذر ماه
  Responsive Image
  استاد-کارمند-دانشجو
  (آقایان)
  ​​​​​​​آذر و دی ماه
  Responsive Image
  قهرمانی دانشگاه
  (پسران)
  ​​​​​​​دی ماه
  Responsive Image
  جام سنگنوردی
  (بانوان و آقایان)
  ​​​​​​​بهمن ماه
  Responsive Image
  قهرمانی دانشگاه
  (کارکنان-آقایان)
  ​​​​​​​اسفند ماه
 • سال 1401

  Responsive Image
  قهرمانی دانشگاه
  (پسران)
  ​​​​​​​اسفند ماه
  Responsive Image
  کارکنان دانشگاه
  (آقایان)
  تیر ماه
  Responsive Image
  کارکنان دانشگاه
  (آقایان)
  ​​​​​​​خرداد ماه