برنامه هفتگی واحدها و تقویم آموزشی

​​​​​​​سال تحصیلی ۱۴۰3-۱۴۰2

واحد (ترم تابستان) گروه زمان روزهای هفته مکان استاد
ورزش 1 (فانکشنال) دختران 8:30 تا 10:30 شنبه، دوشنبه و چهارشنبه سالن ایروبیک خانم توانگر
ورزش 1 (فانکشنال) پسران 8:30 تا 10:30 شنبه، دوشنبه و چهارشنبه سالن قهرمانی آقای خلیلی

برنامه هفتگی کلاس های واحد تربیت بدنی (نیمسال دوم)

برنامه هفتگی کلاس های واحد تربیت بدنی (نیمسال اول)

تقویم کامل آموزشی نیمسال اول

تقویم کامل آموزشی نیمسال دوم

تقویم خلاصه آموزشی نیمسال اول و دوم

شیوه نامه حذف اضطراری تک درس (حذف W)

شما می توانید سؤالات آموزشی خود را به آدرس پست الکترونیک زیر ارسال نمایید.