قهرمانی منطقه 1 ورزشی دانشگاه ها
Responsive Image

 • سال 1402

  Responsive Image
  آمادگی جسمانی
  ​​​​​​​
  ​​​​​​​(پسران - بهار 1402)
  Responsive Image
  دختران و پسران
  ​​​​​​​
  ​​​​​​​(دی ماه 1402)
  Responsive Image
  تکواندو - دختران و پسران
  ​​​​​​​
  ​​​​​​​(دی ماه 1402)
  Responsive Image
  دختران و پسران
  ​​​​​​​
  ​​​​​​​(بهمن ماه 1402)
  Responsive Image
  دختران و پسران
  ​​​​​​​
  ​​​​​​​(بهمن و اسفند ماه 1402)
  Responsive Image
  پسران
  ​​​​​​​
  ​​​​​​​(بهمن ماه 1402)
  Responsive Image
  دختران و پسران
  ​​​​​​​
  ​​​​​​​(بهمن و اسفند ماه 1402)
  Responsive Image
  پسران
  ​​​​​​​
  ​​​​​​​(بهمن ماه 1402)
  Responsive Image
  پسران و دختران
  ​​​​​​​
  ​​​​​​​(بهمن و اسفند ماه 1402)
  Responsive Image
  دختران

  ​​​​​​​(اسفند ماه 1402)
  Responsive Image
  جودو - پسران

  ​​​​​​​(اسفند ماه 1402)
  Responsive Image
  پسران

  ​​​​​​​(اسفند ماه 1402)
  Responsive Image
  پسران

  ​​​​​​​(اسفند ماه 1402
 • سال 1397

  Responsive Image
  لیگ فوتسال
  ​​​​​​​(پسران)
  Responsive Image
  لیگ شطرنج
  ​​​​​​​(دختران و پسران)