المپیادهای ورزشی دانشجویان
 • المپیاد فرهنگی ورزشی دانشجویان سراسر کشور

  Responsive Image
  پانزدهمین دوره

  ​​​​​​​تابستان 1401
  Responsive Image
  چهاردهمین دوره

  ​​​​​​​تابستان 1397
 • المپیاد ورزش های همگانی دانشجویان سراسر کشور

  Responsive Image
  ششمین دوره

  ​​​​​​​تابستان 1402
  Responsive Image
  پنجمین دوره

  ​​​​​​​تابستان 1401
 • المپیاد فرهنگی ورزشی دانشجویان شاهد و ایثارگر

  Responsive Image
  چهارمین دوره
  ​​​​​​​
  ​​​​​​​تابستان 1402
  Responsive Image
  سومین دوره
  ​​​​​​​
  ​​​​​​​تابستان 1401
 • المپیاد فرهنگی ورزشی دانشجویان بین الملل

  Responsive Image
  اولین دوره المپیاد

  ​​​​​​​​​تابستان 1401
  Responsive Image
  اولین کنسرسیوم ورزشی دانشگاه های برتر

  ​​​​​​​زمستان 1397
 • المپیاد ورزش های فناورانه

  Responsive Image
  اولین دوره

  ​​​​​​​بهار 1403