مسابقات و رویدادهای داخلی
 • سال 1402

  Responsive Image
  قهرمانی دانشگاه
  ​​​​​​​(پسران)
  Responsive Image
  قهرمانی دانشگاه
  ​​​​​​​(دختران و پسران)
  Responsive Image
  قهرمانی دانشگاه
  ​​​​​​​(دختران)
  Responsive Image
  استاد-کارمند-دانشجو
  ​​​​​​​(آقایان)
  Responsive Image
  قهرمانی دانشگاه
  ​​​​​​​(دختران)
  Responsive Image
  مسابقات چندجانبه
  ​​​​​​​(دختران)
  Responsive Image
  آمادگی جسمانی
  ​​​​​​​(پسران)
  Responsive Image
  جام نوربخش
  ​​​​​​​(پسران)
  Responsive Image
  صعود به قله علم کوه
  ​​​​​​​(شهریور 1402)
 • سال 1401

  Responsive Image
  قهرمانی دانشگاه
  ​​​​​​​(پسران)
  Responsive Image
  کارکنان دانشگاه
  ​​​​​​​(آقایان)
  Responsive Image
  کارکنان دانشگاه
  ​​​​​​​(آقایان)