برنامه هفتگی واحدها و تقویم آموزشی

​​​​​​​سال تحصیلی ۱۴۰3-۱۴۰2


برنامه هفتگی کلاس های واحد تربیت بدنی

تقویم کامل آموزشی نیمسال اول

تقویم کامل آموزشی نیمسال دوم

تقویم خلاصه آموزشی نیمسال اول و دوم

شیوه نامه حذف اضطراری تک درس (حذف W)

شما می توانید سؤالات آموزشی خود را به آدرس پست الکترونیک زیر ارسال نمایید.