ساختمان شماره 2

سالن ایروبیک

سالن بسکتبال

سالن رزمی ۱

سالن سنگنوردی

سالن والیبال