فرم های آموزشی

​​​​​​​سال تحصیلی ۱۴۰3-۱۴۰2


فرم درخواست 2 نمره تشویقی واحدهای تربیت بدنی

توجه:

تنها دانشجویانی حائز دریافت دو نمره تشویقی هستند که با یکی از تیم های ورزشی دانشگاه در مسابقات رسمی منطقه ای یا المپیاد حضور داشته باشند.


شما می توانید سؤالات آموزشی خود را به آدرس پست الکترونیک زیر ارسال نمایید.