ورزش خوابگاه های پسران
 • سال تحصیلی 1403-۱402

  Responsive Image
  فوتسال
 • سال تحصیلی 1402-۱401

  Responsive Image
  فوتسال
  Responsive Image
  والیبال
 • سال تحصیلی ۹۹-۱۳۹۸

  Responsive Image
  فوتسال
  Responsive Image
  والیبال
 • سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷

  Responsive Image
  فوتسال
  Responsive Image
  والیبال
  Responsive Image
  تنیس روی میز