کارکنان

دکتر افشین بناءزاده

مدیر تربیت بدنی

تلفن : 2-66166151

ایمیل : banazadeh@sharif.edu

دانلود
 • اعضاء هیئت علمی

  دکتر مجید قلی پور برزگر

  تلفن : ۶۶۱۶۵۱۵۲

  ایمیل : gholipour@sharif.edu

  دانلود
 • کارشناسان تربیت بدنی

  بهداد خلیلی
  معاون آموزشی

  تلفن: ۶۶۱۶۶۱۶۸
  ​​​​​​​ایمیل: b.khalili@sharif.edu

  رضا ضیغمی فرد
  رئیس اداره فوق برنامه ورزشی

  تلفن: ۶۶۱۶6178
  ​​​​​​​ایمیل: reza.zeighami@sharif.edu

  داریوش خدامرادی
  معاون اداره فوق برنامه ورزشی

  تلفن: ۶۶۱۶۶۱۶۲
  ​​​​​​​ایمیل: khodamoradid@sharif.edu

  بهرام حسین زاده
  کارشناس مسؤول تربیت بدنی

  تلفن: ۶۶۱۶5155
  ​​​​​​​ایمیل: b.hoseinzadeh@staff.sharif.edu

  سپیده سمواتی شریف
  کارشناس ارشد تربیت بدنی

  تلفن: ۶۶۱۶۵۱۵۴
  ​​​​​​​ایمیل: s.samavatisharif@sharif.edu

  مائده توانگر
  کارشناس ارشد تربیت بدنی

  تلفن: ۶۶۱۶6165
  ​​​​​​​ایمیل: maedeh.tavangar@staff.sharif.edu

  سمیرا پورمیرزائی
  کارشناس ارشد تربیت بدنی

  تلفن: ۶۶۱۶6153
  ​​​​​​​ایمیل: samira.pourmirzaei@researcher.sharif.edu

  مهرداد بابایی
  کارشناس ارشد تربیت بدنی

  تلفن: ۶۶۱۶6160
  ​​​​​​​ایمیل: mehrdad.babaee@staff.sharif.edu

 • کادر اداری

  رضا خیردوست
  مسؤول روابط عمومی و انفورماتیک

  تلفن: ۶۶۱۶۶۱۶۶
  ​​​​​​​ایمیل: r.khairdoost@sharif.edu

  مصطفی کریمیان
  کارشناس برنامه ریزی، ارزیابی و بودجه

  تلفن: ۶۶۱۶۶۱6۱
  ​​​​​​​ایمیل: m.karimian@sharif.edu

  آناهیتا فرزانه کاری
  مسؤول دفتر مدیریت

  تلفن: 52-۶۶۱۶۶۱51
  ​​​​​​​ایمیل: farzanehkari@sharif.edu

  رحمان گوهری
  کارشناس انفورماتیک و امور قرارداد اجاره سالن ها و اماکن ورزشی
  تلفن: ۶۶۱۶۶۱67-۶۶۱۶۶۱52
  ​​​​​​​​​​​​​​ایمیل:

  r.gohari@staff.sharif.edu

  نوشاد اسفندیاری
  سرپرست پشتیبانی

  تلفن: ۶۶۱۶۶۱57
  ​​​​​​​ایمیل: n.esfandiari@sharif.edu

  مسعود بابائی
  کارشناس آموزش

  تلفن: ۶۶۱۶5158
  ​​​​​​​ایمیل: masoud.babaiie44@staff.sharif.edu

 • کادر پشتیبانی

  طاهره احمدی
  زهرا هادی
  جعفر حیدرپور
  محمود خدامرادی
  پرویز شریفی
  مهدی غلامی
  محسن نوازنده جاذب
  مسلم نوازنده جاذب
  حمید وثوقی